SAPist

SAP MM, ABAP

SAP’de en fazla iki farklı döneme kayıt atılabilir: İçinde bulunulan dönem ve bir önceki dönem.

İçinde bulunulan dönemden önceki döneme kayıt atabilmek için MMRV işlem kodundan ‘Önceki döneme kayıt olanaklı’ tıkı atılmalıdır.

MMRV işlem koduna girilip Şirket kodu girilir ve enter’a basılır.

MMRV-01

1986 şirketinde şu anki  Cari dönem 04 2018’dir. Tık atıldığı için 03 2018 dönemine de kayıt atılabilir.

MMRV-02

Eğer içinde bulunulan dönem hariç kayıt atılması istenmiyorsa bu tık kaldırılıp kaydedilmeli. ‘Geriye ynlk.kayıt genelde olanaksız’ tıkı atılırsa 05 2018 dönemi açıldığında da önceki döneme kayıt olanaksız olacaktır.

Eğer tık atılmazsa her yeni dönem açılışında ‘Önceki döneme kayıt olanaklı’ tıkı sistem tarafından otomatik atılır. Her ay bu tıkı kaldırmak için uğraşmamak için ‘Geriye ynlk. kayıt genelde olanaksız’ tıkı atılır.

MMRV-03

Önceki döneme kayıt olanaksız yapıldığında ve önceki döneme kayıt yapılmaya çalışıldığında hata alınır ve işlem gerçekleştirilemez.

Örneğimizde şu anki dönem 04 2018’dir ve 03 2018’e kayıt atılmaya çalışıldığında aşağıdaki hata mesajı alınır.

MMRV-04

 

 

Malzeme ana verisinde yapılan değişiklikler MM04 işlem kodu ile görüntülenir. Başka bir yolda Temel verilerdeki Malzeme Bilgisi butonuna tıklayarak görüntülemektir.

MM04 işlem koduna girilir. Değişiklikleri görüntülenecek malzeme kodu yazılıp F8 ile çalıştırılır. Değişikliklerin hepsi değil de daha özel değişiklikler görüntülenmek istenirse seçim kriterleri doldurulabilir. Örneğin; belirli bir üretim yerindeki değişiklikler için üretim yeri girilir veya değiştiren kullanıcı adı veya belirli bir tarihten sonraki değişiklikler için ‘Dğş. başlangıç tarihi’ alanına tarih girilerek F8 ile çalıştırılır.

MM04-01

Sadece malzeme kodu girilerek çalıştırıldığı için tüm değişiklikler görüntülenir. Değişikliğin yapıldığı tarih, saat, değiştiren, değişiklik numarası, değişikliğin yapıldığı işlem kodu görüntülenir. Değişiklik numarası kullanılıyorsa dolu olarak gelir. Kullanım amacı her değişikliğe bir numara vermek ve değişiklikleri kontrol altına almak.

MM04-02

Yukarıdaki satırlara çift tıklandığında değişikliğin ayrıntısı açılır.

Aşağıdaki ekrandan 2892 malzemesinin 1986 üretim yerinde 10.04.2018 tarihinde saat 12:03:02’de XIBIRDAL kullanıcısı tarafından satınalma grubu boşken 001 olarak değiştirildiği anlaşılır.

MM04-04

Ekrandan geri gelindiğinde ‘Satır seçi’ sütununda görüntülenen değişiklik satırlarına sistem tarafından otomatik tık atılır. Hangi satırın görüntülenip görüntülenmediğini belirlemek için faydalı bir özelliktir.

MM04-03

Malzeme Ana verisi çeşitli sebeplerle silinmek istenebilir. Ancak SAP’de silme işlemi tam olarak sistemden silmek anlamına gelmez. Bu yüzden silme işlemi ‘Silmek üzere işaretle ‘ olarak adlandırılır.

Silme işareti koymak için MM06 işlem kodu kullanılır. Bu işlem koduna girilince Malzeme kodu girilir. Bunun yanında hangi görünümlerine silme işareti koyulacaksa o veriler girilir. Örneğin; Üretim yeri verileri silinecekse üretim yeri, depo yeri silinecekse depo yeri girilir.

Bu örnekte üretim yeri verilerine silme işareti koyulacaktır. Malzeme kodu ve Üretim yeri girildikten sonra enter’a basılır.

MM06-1

İşaretli tıklar atılıp enter’a basılır.

MM06-2

Ekranın sol altında aşağıdaki uyarı çıkar ve enter’a basılarak uyarı geçilir.

MM06-3

Kaydet butonu tıklanarak ‘Silme işareti’ koyulmuş olur.

MM06-4

Malzeme Ana verisi MM03 işlem kodu ile görüntülenmek istendiğinde aşağıdaki uyarı çıkar ama yine de malzeme görüntülenebilir.

MM06-5

Bilgilendirme butonuna tıklanınca merkezi silme işareti koyulduğu ve kimin, ne zaman yaptığı görülür.

MM06-6

Silme işareti olan bir malzeme için Satınalma Talebi veya Satınalma Siparişi açılmaya çalışılırsa aşağıdaki hata alınır ve işlem yapılamaz.

MM06-7

Silme işaretinin koyulmasına sebep olan olay ortadan kalktıktan sonra silme işareti kaldırılabilir. Bunun için yine MM06 işlem kodu kullanılır. Malzeme kodu ve üretim yeri girilip enter’a basılır ve aşağıdaki ekrandan işaretli tıklar kaldırılıp kaydedilir. Böyle malzeme tekrardan kullanılabilir.

MM06-8

 

Var olan bir malzemenin ana verileri görüntülenmek istenirse MM03 işlem kodu ile görüntülenir.

MM03’e girilince malzeme kodu yazılıp enter’a basılır.

MM03- 01

Görüntülenmek istenen görünümler seçilip enter’a basılır.

MM03- 02

Üretim yeri girilip enter’a basılır. Sadece temel veriler görüntülenecekse sistem üretim yeri sormaz, direkt Temel veriler açılır. Çünkü Temel veriler üretim yerinden bağımsızdır.

MM01-Muhasebe1

Enter’a basıldıktan sonra Temel veriler 1 ekranı açılır. İşaretli ‘Malzeme Bilgisi’ ‘i’ butonuna tıklanınca açılan ekranda malzemenin detay bilgileri görüntülenir.

MM03- 03

 1. Bir malzemenin malzeme türünün ne olduğunu buradan görüntülenir.
 2. Malzemeyi yaratan kullanıcı adı ve tarihi görüntülenir.
 3. Malzeme üzerinde son değişikliği yapan kullanıcı adı ve tarihi görüntülenir.
 4. Durum bilgileri alanında mazlemeye silme işareti koyulmuş mu veya blokaj var mı görüntülenir.
 5. Görünümleri yaratan kullanıcı adı ve tarihi veya değiştiren kullanıcı adı ve tarihi görüntülenir.

Ekran kapatılarak görünümler(Satınalma, Muhasebe) incelenir.

MM03- 04

 1. Görünüm değiştirmek için bu tablara tıklanarak görünümler arası geçiş yapılır. ‘Temel veriler’ görüntülenirken ‘Satınalma’yı görüntülemek için ‘Satınalma’ tabına tıklanarak geçiş yapılır.
 2. Veya 2 numaralı butona tıklanıp açılan ekrandan görüntülenmek istenen görünüm seçilir.
 3. Başka bir malzeme kodu görüntülenmek isteniyorsa bu butona tıklanır direkt MM03 işlem kodunun giriş ekranı açılır ve yeni malzeme kodu girilir veya geri butonu F3 geri butonu ile de geri çıkıp yeni malzeme kodu girilebilir.

Bir malzemenin bir üretim yerine satın alınabilmesi için ‘Satınalma’ görünümü gibi ‘Muhasebe 1’ görünümü de açılmalıdır. Eğer ‘Muhasebe 1’ görünümü açılmadan Satınalama siparişi açılmaya çalışılırsa aşağıdaki hata alınır.

MM01-Muhasebe2

MM01 işlem koduna girilir. Malzeme kodu mevcut olduğu için Muhasebe 1 görünümü açılacak malzemenin kodu girilip enter’a basılır.

MM02-SAS metni

Malzemenin ‘Sektör’ ve ‘Malzeme türü’ bilgisi zaten temel veriler oluşturulurken girildiği için kod girildikten sonra enter’a basınca otomatik olarak dolar ve aşağıdaki gibi bir uyarı çıkar.

MM01-Satınalma11

Uyarı çıktıktan sonra tekrar enter’a basılır ve aşağıdaki pop-up’tan ‘Muhasebe 1’ seçilip enter’a basılır.

MM01-Muhasebe

Çıkan pop-up’ta hangi üretim yeri için muhasebe görünümü açılacaksa o üretim yeri girilir ve enter’a basılır.

MM01-Muhasebe1

Aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi Malzeme kısa metni, Temel ölçü birimi, Temel veriler 1 görünümünden otomatik olarak dolu gelir.

MM01-Muhasebe3

 1. Para birimi Üretim yerinin bağlı olduğu Şirket kodundan gelir ve bu alan değişikliğe kapalı olarak gelir.
 2. Değerleme Sınıfı malzemenin işletmeye giriş ve çıkışlarında otomatik olarak hangi  ana hesaplara kayıt atılacağını belirler.
 3. Fiyat denetiminde 2 seçenek vardır: Kayar Ortalama Fiyat, Standart Fiyat. Malzeme hangisiyle takip edilecekse o seçilir.
 4. Bu örnekte ‘Fiyat denetimi’ Kayar ortalama(V) seçildiği için ‘Kayar ortalama fiyatı’ girilir. Eğer Fiyat denetimi ‘Standart fiyat(S)’ seçilirse bu defa da  ‘Standart fiyat’ alanına fiyat girilir.
 5. Girilen fiyatın kaç birimin fiyatı olduğu bilgisidir. Örneğimizde 1 adedin fiyatı 10 Euro olarak girilmiştir. Bu alana 10 girilseydi 10 adedinin fiyatı 10 Euro olacaktı.
 6. Malzemenin stoku oluşunca bu alanda toplam stok miktarı sistem tarafından doldurulur.
 7. Malzemenin stoku oluşunca bu alanda toplam stok değeri sistem tarafından doldurulur.
 8. Bahsedilmeyen alanlar yeri geldikçe başka yazılarda anlatılacaktır. Temel düzeyde bahsedilen alanlar satın alma işlemi için yeterlidir.

Son olarak kaydet butonunu(CTRL+S) tıklanarak Muhasebe 1 görünümü oluşturulmuş olur. Artık bu malzeme satın alınabilir.

Satınalma Sipariş Metni ilgili malzemenin özel bilgilerinin satınalma siparişlerinde satıcı veya diğer kullanıcıları bilgilendirmek için kullanılan bir metindir.

İlgili malzemenin Satınalma görünümü önceden tanımlandıysa Satınalma Sipariş Metni görünümü de açılmıştır ancak hiçbir metin yoktur. Buraya metin yazmak için MM02 işlem kodu ile metin girilebilir.

MM02 işlem koduna girilir. Malzeme alanına malzeme kodu girilip enter’a basılır.

MM02-SAS metni

Satınalma sipariş metni seçilip enter’a basılır

MM02-SAS metni1

Hangi üretim yeri için SAS Metni girilecekse seçilip enter’a basılır

MM02-SAS metni2

‘SA sipariş metni’ tabı açılır.

MM02-SAS metni3

 1. Bu alana metin girilir. İstenen uzunlukta metin girilebilir ve kaydedilir.
 2. Bu buton ile girilen metin bilgisayarınıza .txt formatında kaydedilebilir.
 3. Bu buton ile bilgisayarınızda var olan .txt formatındaki dosya bu alana yüklenebilir. Bir çok malzemeye aynı metin girilecekse bu yöntemle zaman tasarrufu sağlanmış olur.
 4. Yeni bir dilde metin girmek için bu butona tıklanır. Yeni metin için dil seçilir. Eğer referans dil seçilirse o dilde girilmiş metin kopyalanır. Yani Türkçe girilmiş SAS metni SAP’ye İngilizce giriş yaptığınızda da Türkçe metin görünür.

MM02-SAS metni4

Referans alanı boş bırakılıp enter’a  basılınca metin alanı İngilizce metin girmek için boş olarak gelir.

MM02-SAS metni5

İngilizce metin girilir ve kaydedilir.

MM02-SAS metni6

5. Girilmiş bir metni silmek için önce metin seçilir sonra sil butonuna tıklanır ve kaydedilir.

ME21N işlem kodundan bu malzeme için SAS oluşturulduğunda ‘Kalem verileri’ alanında ‘Metinler’ tabı vardır. Burada çeşitli metin tipleri vardır, bunlardan bir tanesi de ‘Malzeme Sipariş Metni’dir’. Malzeme ana verisine girilmiş ‘Satınalma sipariş metni’ otomatik olarak bu alana kopyalanır.

SAP’ye Türkçe girilince Türkçe dili için girilmiş metin görünür.

MM02-SAS metni7

SAP’ye İngilizce girilince İngilizce dili için girilmiş metin görünür.

MM02-SAS metni8

 

 

 

Bir önceki yazıda Temel veriler 1 görünümü açılan malzemenin bu yazıda da ‘Satınalma’ görünümü oluşturacağız. Bir malzemenin bir üretim yerine satın alınabilmesi için ‘Satınalma’ görünümü açılmalıdır.

Yine MM01 işlem koduna girilir. Bu defa elimizde malzeme kodu mevcut olduğu için Satınalma görünümü açılacak malzemenin kodu girilip enter’a basılır.

MM01-Satınalma10

Malzemenin ‘Sektör’ ve ‘Malzeme türü’ bilgisi zaten temel veriler oluşturulurken girildiği için kod girildikten sonra enter’a basınca otomatik olarak dolar ve aşağıdaki gibi bir uyarı çıkar.

MM01-Satınalma11

Uyarı çıktıktan sonra tekrar enter’a basılır ve aşağıdaki pop-up’tan ‘Satınalma’ seçilip enter’a basılır.

MM01-Satınalma12

Çıkan pop-up’ta hangi üretim yeri için satın alınacaksa o üretim yeri girilir ve enter’a basılır.

MM01-Satınalma13

Aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi Malzeme kısa metni, Temel ölçü birimi, Mal grubu Temel veriler 1 görünümünden otomatik olarak dolu gelir.

MM01-Satınalma14

 

 1. Satınalma grubu malzemenin satın almasından sorumlu kişi veya kişileri temsil eder.
 2. SAS ölçü birimi Temel ölçü biriminden farklı ise bu alana girilir. Örneğimizde Temel ölçü birimi Adet iken SAS ölçü birimi KG girildi. Bunun anlamı Satınalan bu malzemeyi Adet ile takip ediyor ama satıcı Kilogram ile satıyor, adet satışı yok. Tüm veriler girildikten sonra kaydet butonuna tıklanınca aşağıdaki pop-up çıkar. Sistem kendi kendine adet ve kilogram dönüşümünü yapamaz. Kullanıcı olarak 1 kilogramın kaç adede tekabül ettiğini sizin hesaplayıp girmeniz gerek. Ama temel ölçü birimi ton olasaydı sistem ton ile kilogramın dönüşümünü yapabilirdi. Bu örneğimizde 1 kilogramın 10 adede tekabül ettiğini belirttik.

MM01-Satınalma15

3. Vergi göstergesi alanına bu malzemenin satınalma vergi oranı arama yardımından seçilerek girilebilir. Örneğin %18 gibi bir oran.

4. Bu tık atılırsa bu malzemenin Satınalma talepleri ME21N işlem koduna girmeden başka bir işlem kodu ile topluca Satınalma siparişine dönüştürülebilir.

5. Malzemede parti takibi yapılacaksa bu tık atılır.

6. Satınalma değer anahtarı uyarlama ile tanımlanır. Arama yardımı açıldığında seçenekleri görebilirsiniz. Bu örneğimizde 5 numaralı anahtar seçildi. Bu yüzden satıcı teslim tarihinde teslimatı yapmazsa teslim tarihinden 10 gün sonra ilk ihtar maili gönderilir. Yine teslim edilmezse 10 gün sonra bir ihtar maili daha gönderilir. teslimat gerçekleşmediği takdirde son ihtar 10 gün sonra gönderilir. Teslimat açığı toleransı Satınalma siparişindeki miktarın ne kadar eksiği gönderilebilir anlamına gelir. Teslimat fazlası toleransı da Satınalma siparişindeki miktarın ne kadar fazlası gönderilebilir anlamına gelir. Sınırsız tıkı atılmışsa herhangi bir teslimat fazlası toleransı yok anlamına gelir. Teyit zorunluluğu tıkının anlamı; satıcıdan Satınalma siparişinin ulaşıp ulaşmadığının bilgisinin istemesidir.

MM01-Satınalma16

7. Mal girişi işleme süresi malzemenin depoya ulaştıktan sonra kalite kontrol süreci ve depoya yerleştirmek için kaç gün gerektiği bilgisidir. Bu süre Malzeme ihtiyaç planlamasında göz önünde bulundurulur çünkü bu sebeplerden dolayı malzemenin depoya ulaşması hemen kullanılabileceği anlamına gelmez.

8. Malzemenin direkt olarak kalite kontrol stoğuna mı yoksa tahditsiz stoğa mı gireceğini belirler. Kalite kontrol stoğuna kayıt tıkı atılmışsa mal girişi yapıldığı anda kalite stoğuna girer(Kalite lot numarası oluşmaz. Oluşması için Malzemenin kalite görünümü açılmalıdır. Bu tık basit anlamda kalite kontrolü sağlar).

9. Malzemenin üretici kodu girilir.

10. Üretici parça numarası veya satıcı malzeme kodu girilir. Eğer birden fazla üretici parça kodu varsa Üretici Parça Numarası malzemesi açılmalıdır (Malzeme türü HERS).

Son olarak kaydet butonuna(CTRL+S) tıklanarak kaydedilir.

 

 

SAP’de malzeme ana verisi oluşturmak için MM01 işlem kodu kullanılır. MM01 işlem koduna girilince aşağıdaki ekran gelir. ‘Malzeme’ alanı malzeme numarası alanıdır. Eğer sistem otomatik numara veriyorsa numara girmeye gerek yok, sıradaki boş numara bu malzemeye otomatik olarak atanır. Ama numaralandırma otomatik değilse boş bırakıldığında hata mesajı çıkar ve sizden numara girmeniz istenir. Numara formatına göre numara girilir, ‘Sektör’ ve ‘Malzeme türü’ seçilip enter’a basılır.

MM01-Temel veriler 1

Görünüm seçimi pop-up’ından ‘Temel veriler 1’ seçilip enter’a basılır.

MM01-Temel veriler 12

Örneğimizde numaralandırma otomatik olduğu için ilk ekranda numara girilmedi ve sistem sıradaki numarayı otomatik olarak atadı (2029).

MM01-Temel veriler 13

 

 1. Malzeme kısa metni bu alana yazılır. 40 karaktere kadar kısa metin girilebilir.
 2. Malzemenin temel ölçü birimi girilir. Doldurulması zorunlu bir alandır. F4 Arama yardımından uygun bir ölçü birimi seçilir.
 3. ‘Mal grubu’ benzer özelliklere sahip malzeme veya servislerin gruplandırılmasını sağlayan bir gruplama anahtarıdır. Raporlarda mal grubu bazında analizler yapılabilmesini sağlar.
 4. ‘Brüt ağırlık, Net Ağırlık, Ağırlık birimi, Hacimler, Hacim birimi alanları malzemenin nakliyesi için gerekli olan bilgileri içerir. Bu bilgiler sayesinde nakliye ücreti ve koşulları hesaplanır.
 5. ‘Büyüklük/boyut’ alanı serbest bir alandır. 32 karaktere kadar girişe izin vardır. Bu alanı ister boyut için isterseniz herhangi bir veri için kullanabilirsiniz.
 6. ‘Eski malzeme no’ alanı malzemenin eski numarasını sistemde tutmak için kullanılır. 18 karaktere kadar izin vardır. SAP’den önce kullanılan ERP sistemindeki  numara kullanıcılara daha tanıdık geldiğinden buraya eski malzeme no girilir ve malzeme aranırken bu numaraya göre aranabilir.

Temel olarak bu alanların doldurulması yeterlidir. Ekran görüntüsünde yer alan diğer alanların kullanım yeri geldiğinde kullanım amaçları açıklanacaktır.

Son olarak kaydet butonuna(CTRL+S) tıklanarak malzeme kaydedilir. Ekranın sol alt köşesinde aşağıdaki bilgi mesajı çıkar.

MM01-Temel veriler 14

MM60 işlem kodu ile sistemde tanımlanmış malzemelerin listesi alınabilir.

Aşağıdaki ekran raporun seçim ekranıdır. Buradaki seçim opsiyonlarına göre Malzeme listesi çekilebilir.

 

MM60.jpg

 1. Malzeme numaraları girilebilir. Doldurulması zorunlu değildir.
 2. Belli bir Üretim yeri’nin malzemeleri listelenmek isteniyorsa Üretim yeri girilir.
 3. Listelenmek istenen Malzeme türü girilebilir.
 4. Listelenmek istenen Mal grubu girilebilir.
 5. Malzemeyi sistemde tanımlayan kullanıcı adına göre malzemeler listelenebilir.
 6. Bu tık atılırsa sadece muhasebe görünümü tanımlamış malzemeler listelenir. Değersiz takip edilen malzemeler listelenmez.
 7. Her zaman girdiğiniz seçim opsiyonlarını her seferinde tekrar girmemek için girilen seçim opsiyonları kaydet butonuna tıklanarak kaydedelir.

Gelen ekranda Varyant adı ve tanımı girilip kaydedilir.

MM60 Varyant

9. Rapor ekranına yeniden girdiğinizde önceden kaydettiğiniz varyantı seçmek için 9 ile işaretlenmiş varyant listesi butonuna tıklanır. Çıkan pop-up’tan varyant seçilir. Raporun seçim opsiyonları önceden kaydedildiği gibi otomatik olarak dolar.

MM60 varyant listesi

8. Çalıştır butonu (F8) ile çalıştırılır.

Malzemeler aşağıdaki gibi listelenir.

MM60 çıktısı

 1. Malzeme Numarası
 2. Malzemenin tanımlı olduğu üretim yeri
 3. Değerleme türü
 4. Malzeme tanımı
 5. Malzeme ana verisi üzerinde yapılan son değişiklik tarihi
 6. Malzeme türü
 7. Mal grubu
 8. Malzemenin temel ölçü birimi
 9. Malzeme ana verisinin  Satınalma görünümünde girilen satınalma grubu
 10. Malzeme ihtiyaç planlaması karakteristiği
 11. Malzeme ana verisinin  Muhasebe 1 görünümünde girilen değerleme sınıfı
 12. Fiyat denetimi: İlgili malzeme satırında ‘S’ varsa o malzeme Standart fiyatlı bir malzemedir. Eğer ‘V’ varsa kayar ortalama ile çalışan bir malzemedir.
 13. Malzeme fiyatı
 14. Malzeme fiyatının birimi
 15. Fiyat birimi: Malzeme fiyatında yazan fiyatın malzemenin ölçü biriminden ne kadar malzemenin fiyatı olduğu bilgisidir. Örneğin: Bu alanda 1 yazıyorsa ve malzeme ölçü birimi de adet ise, fiyat alanında yazan fiyat 1 adetinin fiyatıdır veya 5 yazıyorsa 5 adedinin fiyatıdır.
 16. Malzemeyi yaratan kişinin kullanıcı adı
 17. Düzeni değiştir butonuna tıklandığında aşağıdaki ekran gelir. Görüntülenmek istenmeyen alanlar üzerine çift tıklanarak “Görüntülenen Sütunlar” listesinden “Sütun listesine” gönderilir ve enter’a basılır.

MM60 Düzeni değiştir

18. Rapor çıktısında yapılan alan ekleme, çıkarma ve filtreler daha sonra kullanılmak istenirse bu buton ile kaydedilir. Düzen adı ve tanımı girilir. Kullanıcıya özgü seçilirse sadece bu düzeni ayarlayan kullanıcı kullanabilir. Diğer kullanıcılar varyant listesinde bu varyantı görmez. Ön tanımlı seçilirse rapor çalıştırılınca bu varyant seçili olarak rapor açılır. Enter’a basılınca varyant kaydedilir.

 

MM60 varyant sakla

19. Var olan varyantların listesini açar. Bu listeden görüntülenmek istenen varyanta çift tıklanarak seçilir.

MM60 Düzen seç

20. Bu buton ile Malzeme listesi excel’e aktarılır. Butona tıklandıktan sonra çıkan pop-up’ta “Hesap çizelgesi” seçilip enter’a basılır.

MM60 excele aktar

Bir sonraki pop-up’ta Liste alanından nereye kaydedileceği seçilir. Dosya adı verilip üret butonuna tıklanır ve excel dosyası masaüstüne kaydedilir.

MM60 excele aktar1

Excel çıktısı:

MM60 excel çıktısı

21. Bu buton ile sütunların alt toplamı alınır. Bu raporda alt toplam alınabilicek 2 sütun vardır biri fiyat diğeri fiyat birimi. Önce Fiyat sütunu seçilir sonra alt toplam butonuna tıklanır ve aşağıdaki gibi alt toplam görüntülenir.

MM60 fiyat alt toplam

22. Herhangi bir sütunda filtre yapmak için önce sütun seçilir sonra bu filtre butonuna tıklanır. Örnek olarak malzeme türü sütunu seçilip filtre butonuna tıklandığında aşağıdaki pop-up gelir. Buradan filtrelenmek istenen malzeme türü veya türleri girilip enter’a basılır. Raporda istenen filtre yapılmış olur.

MM60 Filtre

23. Sıralanmak istenen sütun seçilip büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe bu butonlar sayesinde sıralanır.

24. Herhangi bir satır tek tıkla seçilip büyüteç butonuna tıklanınca aşağıdaki gibi o satır ayrıntılı bir şekilde görüntülenir.

MM60 satır ayrıntısı

Parametreler raporların seçim ekranlarında her seferinde belli seçim kriterlerinin tekrar tekrar girilmesi yerine otomatik olarak dolmasını sağlayan faydalı ve zaman kazandırıcı bir özelliktir.

SU3 işlem kodundan kendi kullanıcınızın parametrelerini değiştirebilir veya yeni parametreler girebilirisiniz.

Satınalma Grubu için “Prmt.tn.” alanına EKG, “Parameter value” alanına devamlı kullandığınız Satınalma Grubu girilip kaydedilir.

EKG

Kayıttan sonra ME2L işlem koduna girdiğinizde “Satınalma Grubu” alanına otomatik olarak parametreye girilen değerin geldiği görülür.

EKG1